μονογενης

There is nothing that can be compared to a Gang-gang Cockatoo.  On the one hand they are stunningly beautiful, on the other hand they are a bit weird, a bit funny, maybe even a bit ridiculous with their strange little crests.  I painted the cockatoo before I had a background, and boy did I have a hard time finding a suitable background – a place where this unique bird would look at home…that was until I saw this tree, it was a perfect match!  To me even the crest and the flowers look the same.  Have you ever felt that you are at the wrong place at the wrong time?  That you do not fit in with the crowd? That everybody around you are large, sleek white cockatoos with long yellow crests and you are a little grey cockatoo with a funny red crest?  Maybe you are not weird but rather unique!  Maybe you should move on to where you feel at home, a place where even the flowers look like you…

The second challenge I had with this unique painting of a unique bird was to find a unique name.  What name could be more suitable than “μονογενής”? This word can be used in different ways but one definition is “pertaining to being the only one of its kind or class, unique and special”.

For those that are interested in languages, the following quote using “μονογενής” is one of the most widely known in history and was written over 1900 years ago: “Ούτως γάρ ηγάπησεν ο θεός τόν κόσμον, ώστε τόν υιόν τόν μονογενή έδοκεν, ίνα πάς ο πιστεύων εις αυτόν μή απόληται αλλ’ έχη ζωήν αιώνιον.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top